Vedtekter for Holmenhagen

Vedtektene som PDF kan lastes ned her: 7646 Holmenhagen Sameie – vedtekter.

Under følger en kopi av vedtektene.

VEDTEKTER
for
Sameiet Holmenhagen
fastsettes av utbygger i forbindelse med seksjonering
i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31
med forbehold om senere endringer

§ 1
Eiendommen – formål

Sameiet Holmenhagen (heretter sameiet) er et eierseksjonssameie i eiendommen gnr. 32,
bnr.626 i Oslo kommune med påstående bygninger, installasjoner og anlegg (heretter
eiendommen).
Eiendommen er oppdelt i de eierseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som ”seksjonene”) som
fremgår av vedlagte seksjoneringsbegjæring (vedlegg 1), med situasjonsplan og plantegninger.
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen
med fellesanlegg.

§ 2
Organisering av sameiet

Sameiet består av 52 boligseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som ”bolig”) og 1
næringsseksjon (p-plasser).
Bruksenhetenes hoveddel består av klart avgrensede og sammenhengende deler av
bebyggelsen på eiendommen slik som angitt i re/seksjoneringsbegjæringen.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter (inkl tilleggsareal) er
fellesareal.
Sameiebrøkene bygger på hoveddelens BRA areal, eksklusive balkonger.
For næringsseksjon (parkering) fastsettes en vektet sameierbrøk, med utgangspunkt i verdi
og/eller areal og/eller antall p-plasser som inngå i seksjonen.

§ 3
Rettslig råderett

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til
salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot
sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven § 25.

§ 4
Rett til bruk

4.1 Seksjonen
Den enkelte sameier har med de presiseringer som fremgår nedenfor enerett til bruk av
Seksjonen. Bruken av Seksjonen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade
eller ulempe for andre sameiere.
Seksjonene kan bare nyttes til det formål som er fastsatt i seksjoneringsbegjæringen for den
enkelte seksjon. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas
uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 (2).

4.2 Innvendig fellesareal
Den enkelte sameier har rett til å nytte eiendommens fellesarealer til det de er beregnet eller
vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
Bruken av fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller
ulempe for andre sameiere.

4.3 Videoovervåkning
Sameiet har videoovervåkning i fellesarealer og garasjeanlegg.
Områder med overvåkning er; hovedinnganger blokk A og B, garasjeport innvendig og utvendig,
parkeringsareal garasje som dekker inngang fra garasje til blokk A og B samt felles bodområdet i
U2 og nødutgang U2.
Opptakene lagres i 7 dager før de automatisk slettes.

§ 5
Ordensregler

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

§ 6
Bygningsmessige arbeider

Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av vinduer
og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet,
oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger, oppsetting av parabol etc, kan
bare gjennomføres etter godkjenning fra styret. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider
som berører fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en
særlig risiko for skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene.
Ledning, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det
ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for
nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.
En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som
er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes
funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

§ 7
Felleskostnader

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader)
fordeles på sameierne etter sameiebrøken med mindre annet fremgår av denne bestemmelse
eller særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller
etter forbruk.
Kostnader forbundet med kollektiv kabel-tv og evt. internett fordeles mellom seksjonene som er
tilknyttet med en lik andel pr seksjon.
Kostnader til seksjonenes forbruk av varme (oppvarming/varmt tappevann), vil bli fordelt etter
sameiebrøk. Dersom utbygger/sameiet installerer individuelle energimålere skal kostnader til
oppvarming og varmt tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk.
Kostnader til garasjeanlegg med kjøre og adkomstareareal skal fordeles mellom de som har
bruks og/eller eiendomsrett i næringsseksjon 53 (parkering) eller disponerer p-plass som
tilleggsareal/evt vedtektsfestet bruksrett ti, med en lik andel for hver plass, som disponeres
Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin
andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold,
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

§ 8
Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning holde bruksenheten med tilleggsareal i
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som balkonger, dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar,
utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom
må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar,
utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg,
vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med
karmer.
Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til
og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Sameieren skal også rense
eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende.
Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og
skadedyr plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved
innbrudd og uvær.
Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren
straks å melde fra skriftlig til sameiet.
Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i
seksjonen selv om det skulle ha vært utført av den forrige sameieren.

§ 9
Sameiets vedlikeholdsplikt

Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke
ligger på sameierne.
Vedlikeholdsplikten for fellesarealer hvor det er gitt rett til eksklusiv bruk, og øvrige bestemmelser
hvor dette er angitt, ligger på de sameierne som har bruksretten.
Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom seksjonene, skal
sameiet holde ved like.
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av
termoruter, og ytterdører knyttet til fellesarealer, reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner, balkonger sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende
konstruksjoner med unntak av varmekabler.
Sameieren skal gi adgang til bruksenheten slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt,
herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres
slik at det ikke er til unødig ulempe for sameieren eller annen bruker av boligen Sameieren skal,
hvis mulig, gis varsel om slike ettersyn eller arbeider på forhånd.
Selv om sameiet har vedlikeholdsplikten, skal kostnader fordeles slik som i hh. t § 7.

§ 10
Utbedringsansvar og erstatning

Fører en sameiers/andelseiers mislighold til skade på sameiets eiendom eller på annen sameiers
bruksenhet eller annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører
bruksenheten/boligen til, skal skaden utbedres av sameiet. Utgiftene kan kreves dekket av
sameier etter tredje ledd.
Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte sameier eller andelseier. Sameiet hefter
ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.
Sameiet og skadelidte sameiere eller andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
sameieren misligholder sine plikter, etter samme regler i borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
Sameier kan kreve erstatning for tap som følge av at sameiet ikke oppfyller pliktene sine, etter
samme regler som borettslagslovens § 5-18.

§ 11
Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller brukerens
oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel
til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf eierseksjonsloven § 27.

§ 12
Styret

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer med
eventuelle varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt. Styremedlemmene tjenestegjør i to år
med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar
valget. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år
tjenestetiden utløper.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet
selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets
navn.

§ 13
Sameiermøtet

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år
innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste
frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet
med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkalling kan sendes elektronisk.
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir
hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og
høyst 20 dagers varsel.
Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet, bestemt angi
de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære
sameiermøtet alltid behandle:

 • styrets årsberetning
 • styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
 • valg av styremedlemmer.

Sameieren har rett til å møte ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem
skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre
annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med
rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse.
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv
eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

§ 14
Sameiermøtets vedtak

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med 1 stemme pr seksjon. Næringsseksjon 53
parkering har ikke stemmerett
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets
beslutning det som flertall av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står
stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
1. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om
blant annet.

 • Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelse eller tomten som etter
  forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold
 • Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
  bruksenheter
 • Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører
  sameierne i felleskap
 • Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går over vanlig forvaltning
 • Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet
  formål.
 • Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går
  utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller
  utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.

2. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameierne det gjelder:

 • At eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like
  utover det som følger av disse vedtekter jf. §§ 8-9.
 • Innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over
  seksjonen,
 • Innføring av vedtektsbestemmelsene om en annen fordeling av felleskostnadene enn
  bestemt i § 7.

3. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av
hele eller deler av eiendommen.

Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en
urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

§ 15
Forretningsfører

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i
samsvar med lov om eierseksjoner § 41

§ 16
Forsikring

Sameiet er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid holdes forsvarlig forsikret i et godkjent
selskap. Andre forsikringer er den enkelte sameier ansvarlig for.

§17
Mindretallsvern

Sameiermøtet, styret eller andre som representer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet
til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

§ 18
Endringer i vedtektene

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte
stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.

§ 19
Generelle plikter

Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet eller styret.

§ 20
Særskilt bestemmelse for næringsseksjon 53 Parkering

Parkeringsplassene i garasjeanlegg er organisert i egen næringsseksjon nr 53. Kjøre- og
adkomstareal er seksjonert som fellesareal.
For næringsseksjon nr 53, ”Holmenhagen garasjesameie”, gjelder egne vedtekter fastsatt av
utbygger / avtale mellom de ideelle eiere i denne. Styret i Sameiet Holmenhagen skal sørge for
forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon for næringsseksjon nr 53, med mindre
Holmenhagen Garasjesameie velger sitt eget styre.
For hver parkeringsplass i garasjeanlegget (med medfølgende kjøre- og adkomstareal og
tekniske anlegg og multparkanlegg tilknyttet parkeringsarealet) som næringsseksjon 53
disponerer skal det, betales like stort utgiftsbidrag.
Næringsseksjon 53 skal dekke sin andel av kostnader forbundet med innvendig drift og
vedlikehold av seksjonen og alle kostnader til kjøre- og adkomstarealer, porter, dører og tekniske
anlegg m.v. som kan tilknyttes parkeringsarealet.
Dersom kostnader forbundet med energi m.v. ikke klart kan atskilles eller måles, skal det betales
en forholdsmessig andel etter en nøkkel basert på nytte eller forbruk.
Næringsseksjonen 53 skal dekke alle særskilte kostnader forbundet med at Sameiet
Holmenhagen ivaretar administrasjonen av drift, vedlikehold, regnskapsførsel og innkreving for
næringsseksjon 53.
ooOoo

VEDTEKTER/ SAMEIEAVTALE PR 08.06.2016 FOR
Holmenhagen Garasjesameie
Fastsatt av utbygger/Holmen Eiendomsutvikling As som hjemmelshaver, ifb med salg av pplasser i prosjektet ”Holmenhagen”
Gnr.32, bnr.626, snr. 53, i Oslo kommune

§ 1
Navn

Sameiets navn er Holmenhagen Garasjesameie.

§ 2
Hva sameiet omfatter

Sameiet omfatter eiendommen gnr. 32, bnr.626, snr. 53, i Oslo som er en
næringsseksjon med tilleggsdeler bestående av 56 stk biloppstillingsplasser i Sameiet
Holmenhagen.
Sameiet er et tingsrettslig sameie hvor ingen av sameierne eier noen spesiell del av sameiets eiendom, men hvor sameierene iht. vedtektene er tildelt spesielle rettigheter og plikter til
forskjellige deler av sameiet.
Sameiet er delt i sameieandeler med en sameiebrøk på 1/56 del pr. garasjeplass.
Hver sameier eier en ideell andel av sameiets eiendom. Usolgte garasjeplasser eies og disponeres av utbygger.

§ 3
Formål

Sameiets formål er å drifte og forvalte seksjon 53, parkeringsarealet med kjørebane og
adkomstarealer til det beste for eierne av sameiet.

§ 4
Fysisk bruk av sameiets eiendom

Den enkelte sameier har enerett til bruk av en eller flere p-plasser i seksjonen slik det nærmere er bestemt i disse vedtekter, jfr § 6, og har for øvrig lik rett til å utnytte parkeringskjellerens fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til.
Sameiets eiendom kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf § 3 og innenfor de rammer og
begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av eiendommen må ikke på en urimelig
eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.
All ferdsel i sameiets eiendom og i kjørebane og adkomstarealer skal skje hensynsfullt og
slik at annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig forvoldes. Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmålte parkeringsplasser.
Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra sameiets eiendom, unntatt utleie av pplasser som skjer i samsvar med vedtektene. Det er heller ikke tillatt å drive med bilvask,
verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler, tilhengere og/eller annet som er parkert på sameiets eiendom. For øvrig vises til evt. ordensreglement fastsatt av
styret iht. § 12.
Sameiets eiendom må brukes under hensyntagen til Sameiet Holmenhagen rettigheter til
tilliggende areal. Alle sameiere i snr 53 må innrette seg etter bestemmelser fastsatt i
Sameiet Holmenhagens vedtekter eller ordensregler for bruk av kjelleren og for atkomst til
sam- eiets eiendom.

§ 5
Rettslige disposisjoner over sameieandel

Til hver sameier skal det utstedes et skjøte pålydende en ideell andel i sameiet iht. sameiebrøken, jf § 2.
Sameierne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor
rammen av disse vedtekter.
Enhver rettslig disponering og overdragelse av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til styret i Sameiet Holmenhagen eller til sameiets styre eller forretningsfører med
opplysning om hva disponeringen gjelder og mellom hvilke parter disponeringen gjelder.
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover
det som uttrykkelig følger av disse vedtekter.
Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14
og 15.

§ 6
Bruksrett til parkeringsplasser (p-plasser)

En sameieandel gir bruksrett til en eller flere bestemte p-plasser i sameiets eiendom i forhold
til eierbrøk. Rettigheten til bruk av den enkelte p-plass er fordelt av utbygger
forbindelse med det første salget av p-plassene/sameieandelene.
Parkeringsplassene i sameiets garasjeanlegg er fordelt på sameierne slik det fremgår av
vedlagte bruksplan – Vedlegg 1.
Har en seksjonseier/sameier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne
kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder
bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret
bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en
tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.
Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet
opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.
Sameiet Holmenhagen eller styret i sameiet kan også, når andre særlige grunner tilsier
det, foreta ombytting av p-plasser ved å endre parkeringsoversikten, vedlegg 1

§ 7
Nærmere om disposisjonsrett over p-plassene

1. Salg og annet eierskifte
Eierandel i sameiet kan fritt selges eller overføres til andre, så fremt dette er i samsvar med
kommunale vedtak eller regulering.
Utbygger av prosjekt Holmenhagen, Holmen Eiendomsutvikling AS eller dennes rettsetterfølger vil eie de ideelle eierandeler/parkeringsplasser som ikke er solgt.

2. Utleie av p-plass

Parkeringsplassene kan fritt leies eller lånes ut til andre. Ved utleie gjelder følgende bestemmelser:

 • Ved en leietakers/låners gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til
  sameiet, har sameiets styre rett til å kreve at utleier iverksetter oppsigelse av leie-/låneforholdet
 • Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk
  ansvarlig med låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre
  sameieres eiendom i garasjeanlegget.

3. Strøm

(1) En seksjonseier/sameier kan med samtykke fra styret i Sameiet Holmenhagen evt. fra
styret i Holmenhagen Garasjesameie anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i
tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser.
Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte
seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp fastsatt
av styret i Sameiet Holmenhagen evt. fra styret i Holmenhagen Garasjesameie dersom det
ikke er egen måler.

4. Mislighold

Dersom eier av sameieandel med rett til p-plass vesentlig misligholder sine plikter, vil styret
kunne kreve salg av parkeringsplassen (= den ideelle andel i eiendommen med bruksrett til
parkeringsplass(er)). Slikt krav skal følge prinsippene i eierseksjonsloven § 26 som gjelder
tilsvarende i det omfang bestemmelsen passer.

§ 8
Sameiermøte

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år
innen utgangen av april.
Sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når en eller flere sameiere som til
sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Styret innkaller skriftlig til sameiermøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i
sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet.
Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på sameiermøtet.

§ 9
Sameiermøtets vedtak

Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøken. Hver sameier har stemmerett iht. sin
sameiebrøk, jfr § 2 over.
Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene beregnet etter sameiebrøken er avgitt for. Blanke stemmer anses som
ikke avgitt.
Det kreves minst to tredjedels flertall i sameiermøtet for vedtak om blant annet:
a) endring av vedtektene,
b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen som etter forholdene i
sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
c) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
d) tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg
for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.
Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:
1) at bestemte sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like,
2) innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader
enn bestemt i § 14,
3) endring av § 5, § 6 og § 7 samt denne bestemmelse
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en
urimelig fordel på andre sameierenes bekostning.

§ 10
Styret

Styret i Sameiet Holmenhagen skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon
av næringsseksjon nr 53 i samsvar med disse vedtekter og vedtekter for Sameiet
Holmenhagen .Styret i Holmenhagen Sameie skal utgjøre sameiets styre med mindre de
ideelle eierne i seksjon 53 velger sitt eget styre.
Dersom sameiermøtet velger eget styre, skal dette i så fall bestå av 3 medlemmer som velges av sameiermøtet. Styret velger selv sin leder og hvordan det skal organiseres.

§ 11
Styrets adgang til å forplikte sameiet

Med mindre sameiets styre beslutter noe annet, representerer det samlede styret sameiet og
forplikter det med sin underskrift.
Styret kan delegere til en evt. forretningsfører å representere Sameiet i saker som gjelder
vanlig forvaltning og mindre løpende vedlikehold.
Styret i Sameiet Holmenhagen kan forplikte sameiet dersom eget styre ikke er valgt.

§ 12
Ordensregler

Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor rammen
av sameiets formål. Fastsatte ordensregler for Sameiet Holmenhagen gjelder også for Holmenhagen Garasjesameie.

§ 13
Vedlikehold

Sameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like.
Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen.

§ 14
Felleskostnader og regnskap

Felleskostnader er kostnader som ikke særskilt knytter seg til en sameieandel.
Felleskostnader skal fordeles på sameierne etter sameiebrøken.
Med felleskostnader menes blant annet utgifter til:
a) eiendomsforsikring, jf § 19,
b) kostnader til drifts og vedlikehold av sameiets eiendom
c) drift- og vedlikehold av kjørebane, adkomstarealer, porter og andre kostnader som
gjelder parkeringsanlegget
d) andel av strøm til lys/oppvarming/ventilasjon,
e) drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, port
f) renhold av fellesarealer
f) kostnader ved administrasjon, revisjon, styrehonorar.
Sameiet Holmenhagen skal føre egen regnskapsoversikt over alle inntekter og kostnader
for- bundet med sameiet (seksjon nr 53) og fordele kostnadene på sameierne i denne.
Kostnader for dette skal dekkes av sameiet (Seksjon 53).
Holmenhagen Garasjesameie må etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke ivaretas
av Sameiet Holmenhagen.
Den enkelte sameier innbetaler innen den 1. i hver måned forskuddsvis et akontobeløp til
dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes slik at de
samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe
i løpet av ett år.

§ 16
Ansvar utad

Overfor sameiets kreditorer er sameierne solidarisk ansvarlig. Den enkelte sameier hefter
imidlertid i regressomgangen ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser.
Dersom en sameier således har måttet bære en større andel av felleskostnader enn han etter sameieforholdet er forpliktet til, kan det overskytende kreves dekket av de som har betalt
for lite.

Vedlegg 1: Oversikt over P-kjeller og fordeling av p-plasser
(UTARBEIDES AV UTBYGGER/SELGER)