Husregler

HUSORDENSREGLER

Holmenhagen Eierseksjonssameie

 1. Generelt
  1. Husordensregler er basert på sameiets bestemmelser og på vedtekter for Holmenhagen Eierseksjonssameie. Husordensreglene og sameiets vedtekter er regulert i bl.a. sameieloven og husleieloven.
  2. Brudd på husordensreglene kan medføre oppsigelse av leieforhold eller utkastelse (tvangssalg).
 1. Ro og orden
  1. Alle beboerne og gjester plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen, samt på ute- og fellesområder slik at de ikke er til sjenanse for andre.
  2. Mellom kl. 23:00 og kl. 07:00 skal det være nattero, og støyende aktiviteter må ikke finne sted hverken i bygningen, balkongene eller i fellesarealene.
  3. Hamring, boring, banking og annet arbeid som skaper støy kan bare utføres i tiden mandag-fredag kl. 08:00-20:00 og lørdag kl. 10:00-19:00. På søndager, høytidsdager og helligdager skal støyende arbeid unngås.
  4. Det skal vises aktsomhet ved bruk av TV og musikkanlegg. Sang- og musikkøving kan kun drives med etter samtykke fra de beboerne som påvirkes.
  5. Sang- og musikkundervisning kan kun drives med styrets tillatelse.
  6. Skal det arrangeres selskapelige sammenkomster i boligen bør naboene varsles på forhånd. Regler for alminnelig nattero gjelder.
 1. Bruk av fellesarealer
  1. Utearealene skal være til glede for beboerne, og kunne benyttes til lek og aktiviteter. Vis alminnelig hensyn og hold orden og områdene fri for søppel.
  2. Røking er forbud på alle fellesarealer og uteområder.
  3. Bålbrenning og åpne flammer er forbudt i uteområdet.
  4. Plenene skal holdes fri for gjenstander som vil forstyrre robotgressklipper.
  5. Alle dører inn til fellesarealer skal alltid være låst og blokkering av dørene er forbudt. Det er ikke tillatt å slippe fremmede/ukjente inn i bygningen.
  6. Bruk av åpne flammer er forbudt i innendørs fellesarealer.
  7. Ballspill mot husvegger og inngangspartiet ute er ikke tillatt.
  8. Lek i oppgangene og annet innendørs fellesarealet er ikke tillatt.
  9. Seksjonseier er ansvarlig for renhold av egen bod. Se egne regler under «Fellesarealer», punkt 1.
  10. Parkering av sykler, sparksykler o.l. er kun tillat i sykkelboden og dertil tilrettelagt uteområde, eller hver enkelt seksjons kjellerbod.
  11. Det er ikke tillatt å ha annet enn dørmatte utenfor leilighetsdørene i etasjene, da alle korridorer og trappoppgangene er definert som rømningsveier. Hensatte sko, barnevogner, sparksykler m.m. kan fort bli snublefeller ved brann. Barnevogner skal derfor ikke hensettes utenfor leilighetene, men kan gjerne plasseres under trappen nederst i trappoppgangene.
  12. Gjenstander hensatt i fellesarealer, som blir stående over tid vil bli fjernet av vaktmesteren uten forvarsel på eierens regning.

 1. Balkong
  1. Vanlige regler for hensyn til andre beboere og regler om ro og orden gjelder.
  2. Balkongene kan være eneste mulige rømningsveier ved brann og bør for egen sikkerhet ikke overfylles av gjenstander.
  3. Det er lov å grille på balkongene såfremt det benyttes gass- eller elektrisk grill. Kullgrill og åpen ild er ikke tillat.
  4. Det henstilles å ikke røyke på balkongene, da dette er til sjenanse for andre beboere.
  5. Blomsterkasser m.m. skal henges på innsiden av balkongrekkverket.
  6. Det skal ikke kastes noe fra balkongene.
  7. Fuglemating er ikke tillatt på balkonger og terrasser, da dette medfører søl og tilgrising av tilgrensende arealer og kan tiltrekke skadedyr som mus og rotter.
  8. Balkongen må ikke benyttes til lagringsplass for søppel, møbler, hvitevarer el.l.
  9. Innglassing av balkong er ikke tillatt. Heller ikke frosting av glasset på balkongen.
  10. Ved behov for avskjerming for sol, se egne regler for tillat utforming, farge, materialvalg av sol- og innsynsbeskyttelse under punkt 13.
  11. Det er tillat å flagge ved nasjonaldag, høytidsdager og beboernes fødselsdager innenfor de tidsrammer som er bestemt for nasjonale flaggdager.
 1. Kjøring og parkering
  1. Kjøring på gangveien mellom blokkene er ikke tillatt. Området er skiltet med innkjøring forbud.
  2. Parkering på baksiden av bygg B er forbudt. Området er reservert utrykningskjøretøy/brannvesenet i hht. krav og forskrifter.
 1. Dyrehold
  1. Med dyrehold forståes først og fremst hund eller katt.
  2. Husdyrhold er tillat så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Dyreeieren anmodes å vise hensyn og dyr skal alltid føres i bånd i felles- og utearealet. Lufting skal foregå utenfor sameiets område.
  3. Det er tillat å holde inntil to hunder og/eller katter per seksjon. Beboerne som ønsker å holde flere dyr må sende søknad om dette til styret.
  4. Eieren er erstatningspliktig ved eventuell skade forårsaket av dyret.
  5. Styret kan, etter saklig begrunnet skriftlig klage fra andre beboere, ved simpelt flertall, nekte enkeltbeboere dyrehold. Opphører ikke dyreholdet senest tre måneder etter styrets vedtak, kan styret kreve oppsigelse av husleiekontrakten eller sette i gang tvangssalg av den berørte seksjonen.
 1. Felles antenneanlegg, antenner og paraboler
  1. Til fellesanlegget for radio og TV må bare tilknyttes godkjente mottakerapparater, og det må bare benyttes tilkoblingsutstyr som er spesielt beregnet for sameiets anlegg. Til hver bolig følger tilkoblingskabler til radio og TV. Disse må ikke fjernes ved fraflytting.
  1. Etter søknad til styret kan det gis tillatelse til oppsetting av antenner og parabolantenner på egen balkong forutsatt montering på eget gulvstativ innenfor brystningen og med diskret farge og rektangulær utforming på ca. 50 x 25 x 8 cm. Store runde parabolantenner er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å montere parabolantenner på bygningskroppen, det vil si bygningens tak og fasader. Styret forbeholder seg retten til befaring etter montering.
 1. Søppel
  1. Søppelbeholdere er kun beregnet til husholdningsavfall. Søppelposer skal være godt knyttet igjen. Papp og papir sorteres og kastes i egen container. Det må ikke hensettes avfall utenfor søppelcontainerne eller i fellesarealene. Kostnader i forbindelse med fjerning av gjensatt avfall/møbler o.l. vil belastes den ansvarlig eier.
 1. Sanitæranlegg
  1. Det skal ikke skylles annet enn toalettpapir ned i toalettet. Bleier, sanitetsbind, våtservietter etc. skal håndteres som avfall og kastes som søppel fordi det vil føre til tetting av kloakkanlegget, med mye besvær og kostnader som resultat.
 1. Nøkler/kodebrikker
  1. Nøkler til eierseksjon bestilles via styret på mail.
  2. Tap av nøkkelbrikker til fellesareal og eierseksjoner meldes Nordic Security omgående. Tapte brikker må slettes omgående. Nye brikker bestilles via Nordic Security. Eier må selv bekoste nye nøkler/kodebrikker.
 1. Skader, hærverk
  1. Seksjonseier er økonomisk ansvarlig overfor sameiet for enhver skade som påføres sameiet/fellesarealet av seksjonseier selv, medlemmer av seksjonseiers husstand, leieboer eller gjester.
  2. Beboerne må kjenne til hvordan boligens hovedvannkran stenges av for å begrense eventuell vannskade som følge av feil ved røranlegget.
 1. Brannrutiner
  1. Det er utarbeidet egne brannrutiner som alle beboere må gjøre seg kjent med. Eiere som leier ut sin enhet må sørge for å informere sine leieboere om rutinene. Disse ligger på nettsiden www.holmenhagen.no.
  2. Beboer som forsettlig eller uaktsom utløser brannalarmen uten at det foreligger en nødsituasjon vil holdes økonomisk ansvarlig for skader og utgifter som påføres sameiet, herunder utgifter til utrykning fra vaktselskap og brannvesen.
  3. Det er strengt forbud å koble ut brannvarslere knyttet til felles brannvarslingsanlegg i leiligheter og fellesarealer. Urettmessig utkobling av brannvarslere vil føre til politianmeldelse. I tilfelle brann i en leilighet med frakoblet brannvarslere, vil eieren bli holdt ansvarlig og erstatningspliktig for alle skader som måtte oppstå i leiligheten, sameiets fellesarealer og andre leiligheter, også personskader. Ved utkobling av brannvarslere er styret nødt til å tilkalle service og reparasjon og regningen oversendes eier av leiligheten.
  4. Uautorisert utkobling av brannvarslingsanlegg vil bli politianmeldt. Styret skal alltid godkjenne på forhånd utkobling av hele, eller deler av brannvarslingsanlegget i sameiet Holmenhagen. Ved eventuelle slike utkoblinger må det opprettes økt brannvernberedskap som skal godkjennes på forhånd av styret, og som tilfredsstiller til enhver tid krav og forskrifter.
 1. Solskjerming
  1. Følgende solskjerming er tillatt for utvendig montering i sameiet og leveres av firmaet Markisemannen. Ytterligere oppdaterte bestillingsinformasjon ligger på hjemmesiden.
   1. Alle enheter kan montere:
    1. Screen – lakkert i RAL 9006 (silver grey). Denne har duk 108 108. Benyttes på vinduer.
    2. XL rullegardin med stoff 407/94 kan benyttes til sideskjerming.
   2. Seksjonseiere i toppetasjene kan montere terrassemarkise d det ikke er tak over balkongene. Markisetype skal være kassettmarkisen FA 58 lakkert i silver grey, med markiseduk 407/94.
 1. Diverse
  1. Seksjonseierne og eiernes leietakere plikter å følge med sameiets webside for informasjon. Websiden www.holmenhagen.no er å anses som hovedinformasjonskanal til sameiet. Informasjon vil også bli delt på sameiets Facebook side og på informasjonsskjermer ved inngangspartiet i begge blokkene.
  2. Ved utleie eller lån av seksjonen plikter sameier å gjøre leietaker/gjester kjent med gjeldende vedtekter og husordensregler. Styret forholder seg kun til seksjonseier i alle saker som angår forhold mellom leietaker / gjester og sameiet.
  3. Der styret må utstede advarsler til seksjonseier som følge av overtredelse av vedtekter og husordensregler (også der leietaker og gjester er grunnen for advarselen) vil kostnader knyttet til administrasjonsgebyr fra forretningsfører bli belastet seksjonseier.
 1. Dørlåser
  1. Det er ikke tillatt å montere sikkerhetslås på dørene inn til seksjonene. Dørene som er montert er branndører og FG godkjente. Dørene er ikke godkjent med gjennomgående sikkerhetslås. Dørleverandøren har ingen godkjente låser til denne typen dør. Innvendig sikkerhetslenke er tillatt.
  2. Det er tillatt å montere godkjent kikkhull. Styret oppfordrer til bruk av låsesmed for å utføre dette.
  3. Det er tillatt å montere Salto brikkelås, Yale doorman eller andre branngodkjente låser.
 1. Overtredelser av husordensreglene
  1. Overtredelse vil kunne medføre muntlig og/eller skriftlig advarsel. Ved alvorlige hendelser vil forhold meldes til politiet. Ved gjentatte skriftlige klager/advarsler vil styret kunne søke om tvangssalg.
 1. Endring av husordensreglene
  1. Husordensreglene kan endres av sameiets årsmøte. Vedtak om endring skjer med alminnelig flertall. Forslag om endring av reglene må sendes styret innen den frist so fremgår av sameiets vedtekter. Årsmøtet vil ikke kunne behandle endringsforslag som ikke er nevnt i innkallingen.

Fellesarealer

 1. Bod
  1. Bod er å anse som en del av eierseksjonen og ble tildelt opprinnelig fra utbygger til førstegangs eier sammen med nøklene til leiligheten og til postkassen. Ved salg av leilighet er det dermed eiers plikt å overlevere riktig bod til ny eier. Eventuelle problemer knyttet til overlevering av feil bod må avklares mellom tidligere eier og ny eier. Styret har ikke tilgang til, administrativt ansvar eller rådighet over bodene.
  2. Bodområdet er videoovervåket.
  3. Det skal ikke hensettes noen gjenstander i felles bodarealet utenom i egen bod.
  4. Styret fraråder enhver form for bodbytte, da det kan føre til strid om hvem som eier hvilken bod ved salg eller for nye eiere.
  5. Utleie/fremleie av bod er forbudt til personer utenfor sameiet, dvs. som ikke er seksjonseier eller har fast adresse i sameiet Holmenhagen. Boden må holdes låst til enhver tid, selv når boden er tom. Dette for å unngå at andre hensetter gjenstander i boden, f.eks. når noen flytter, eller at boden okkuperes av andre. Styret blander seg ikke i stridigheter vedrørende okkupert bod.
  6. Gjenstander som kan skade eller utgjør en fare for andre bodeieres eiendeler (som f.eks. gassflasker, sprayflasker) skal ikke oppbevares i bod.
  7. For å unngå angrep av insekter/skadedyr henstilles at:
  • klær, tekstiler eller sko med tekstilmaterialet som lagres i bod oppbevares i hermetisk lukkede plastbokser eller tette plastposer som tapes godt for å begrense insekt/skadedyrangrep.
  • tepper og møbler med tekstil som lagres i bod pakkes godt inn i plast med tape, slik at det blir nærmest hermetisk lukket.
  • matvarer eller dyrefor, som ikke er hermetisk lukket, ikke oppbevares i boden.
  • boden holdes ren, ryddig og fri for avfall.

Beboere som ikke følger dette vil kunne bli stilt økonomisk ansvarlig for kostnader vedrørende eventuell skadedyrsanering.

 1. Sykkelbod
  1. Det er ikke tillatt å lagre annet enn sykler, sparksykler, sykkelvogner i sykkelboden.
  2. Sykler skal så langt det lar seg gjøre plasseres i monterte sykkelstativer.
  3. Sykkelvogner kan plasseres på ledig areal ved siden av de monterte stativene.
  4. Det er ikke tillatt å parkere motoriserte kjøretøy i sykkelboden (gjelder ikke vinterlagring, så langt det er plass).
  5. Ved vinterlagring av moped skal mopeden dekkes med beskyttelsestrekk.
  6. Ved bruk av vaskeareal og verkstedsareal er bruker pliktig til å rydde etter seg.
  7. Det er ikke tillatt å hensette/lagre gjenstander i areal tilrettelagt for vask og reparasjon.
 1. Smørebod
  1. Alle beboere kan bruke sameiets smørebod til å smøre ski.
  2. Boden skal til enhver tid fremstå ryddig og rengjort. Gulvet skal støvsuges og benken skrapes/sopes. Avfall kastes i søppelpose.
  3. Smøreboden er utstyrt med diverse utstyr for felles bruk. Det er ikke tillatt å fjerne utstyr fra smøreboden. For å bidra til at boden alltid inneholder enkle smøreprodukter oppfordres det til at brukere av boden kjøper inn forbruksmateriell etterhvert som det nærmer seg tomt.
  4. Lagring av ski og skiutstyr er ikke tillatt.
  5. Smøreboden inneholder en sekketralle for felles bruk. Denne henger på veggen og kan fritt benyttes i sameiets arealer. Den skal henges tilbake på veggen rett etter bruk samme dag.
  6. Sameiet har 2 bord og 10 klappstoler til felles bruk. De henger på veggen og kan fritt korttidslånes i sameiets lokaler. Bruk listen på veggen for å skrive opp når du låner eller ønsker å låne utstyret. Hvis noe av utstyret blir ødelagt under bruk skal styret informeres, eventuell kjøpes inn nytt.
 1. Garasjeanlegg
  1. Ordensregler for bruk av garasjeanlegget
   1. Garasjeporten må være lukket når den ikke er i bruk.
   2. Nødutgangen må holdes lukket når den ikke er i bruk.
   3. Det må alltid holdes fri passasje til nødutgangen.
   4. Det skal kun parkeres ett – 1 – kjøretøy på hver plass. Kjøreganger og plass foran innkjørsel skal holdes fri for å sikre uhindret ferdsel.
   5. Parkeringsplassene i parkeringssystemet har egne skyveporter. Disse skal åpens og lukkes med forsiktighet hver gang. Skyveporten skal alltid lukkes etter bruk.
   6. Kjøring i anlegget skjer på egen regning og risiko. Kjør forsiktig på uoversiktlige steder og avpass farten.
   7. Stopp etter passering inn eller ut av porten om kvelden og i helgene til porten er lukket for å kontrollere at ingen uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget.
   8. Prøver man å åpne dørene inn til blokkene uten bruk av nøkkelbrikke går alarmen direkte til alarmsentral.
   9. Fjern snø og is fra bilen om vinteren før innkjøring for å hindre vannansamlinger på gulvet, til ubehag for medeiere/-leietagere, og lekkasjer til etasjen under. Det er ikke montert sluk i gulvet og vannet vil ikke kunne renne unna.
   10. Ikke parker kjøretøy på felt merket med P-forbudtskilt og/eller felt som må være fri som rømningspassasje og til vannsuging og rengjøring.
   11. Det er ikke tillatt å sette annet enn kjøretøy på parkeringsplassen. Bilrekvisita m.m. vil kunne utgjøre brannfare (Brannvesenet er meget nøye med dette når de er på inspeksjon) og hindrer rengjøring av anlegget med feie- og vaskemaskin.
   12. Det er ikke tillatt og modifisere parkeringsplassen, herunder montering av utstyr i tak og på vegg.
   13. Hjelp til med å holde anlegget i god stand. Ikke sett igjen hverken søppel, husholdnings- eller spesialavfall som olje, batterier og liknende i anlegget. Det vil bli fjernet av vaktmester uten foregående varsel på eierens regning.
   14. Eier av parkeringsplassen plikter å fjerne eventuelt oljesøl på gulvet under bilen.
   15. Ved store ansamlinger av vann i anlegget vinterstid oppfordres brukerne til å bidra med fjerning.
   16. Dersom bilen står parkert i lengre tid uten å bli brukt anbefales å dekke det til med presenning.
   17. Alle ladestasjoner for el-bil er private og kan ikke benyttes av andre uten godkjenning av eier.
   18. Lek eller unødvendig opphold i garasjeanlegg er ikke tillatt.
   19. Garasjeporten styres med fjernkontroll. Ved tap av fjernkontroll kan ny bestilles via internett fra Hörmann. Fjernkontrollen er på 866 mhz. For programmering av ny fjernkontroll kontaktes styret.
   20. Garasjen inneholder systemparkering. Ved tap av nøkkelbrikke skal styret kontaktes.