Informasjonsbrev Lybekkveien

På oppdrag for VAV Oslo Kommune skal Braathen Landskapsentreprenør AS legge nye vann og avløpsledninger på

Lybekkveien.

Arbeidet startes i uke 40 og planlagt ferdigstillelse av prosjekt i slutten av 2021.

Vi skal bygge nye kummer og legge nye vann, overvann og spillvannsledninger med konvensjonell graving, sprengning og

pigging av fjell.

Arbeidet startes bak Lybekkveien 50B og går mot Lybekkveien 39 i første omgang. Videre skal vi følge veien oppover mot

Lybekkveien 44A.

Prosjektet omfatter graving av ca. 450 meter lang grøftetrase som blir ca. 2,5 meter bred og ganske dyp. Alle stikkledninger

blir byttet ca 1 m fra hoved grøft og separert.

Når arbeidene pågår, må du regne med perioder med stengt vann (normalt under 6 timer). Vi varsler deg to dager i forveien

når vi skal stenge vannet. I tillegg får du varsel fra VAV elektronisk.. Det kan i anleggsperioden oppstå episoder med redusert

fremkommelighet, støy, støv og andre ulemper for beboerne. Vi vil begrense ulempene så godt det lar seg gjøre i perioden.

Lybekkveien blir mest sannsynlig stengt for gjennomkjøring i område der arbeidet pågår, men vi vil sikre at alle har tilgang til

boligen i hele anleggsperioden. Vi oppfordrer alle til å følge med på skilting i området under hele prosjektets varighet.

Vi kan ha behov for å komme inn på din tomt i forbindelse med forberedende undersøkelser, legging og vedlikehold av

midlertidig vannforsyning /avløpsledninger og lignende.

Vi søker å gjennomføre arbeidene med minst mulig ulempe for beboere i området, skulle det være noe dere lurer på eller har

og påpeke er det bare å ta kontakt.

Mest støyende arbeid er planlagt mellom kl.8.00 og 16.00 med pause inn imellom slik at vi reduserer ulemper mest mulig. Vi

ønsker i dette prosjektet og bruke en del anleggsutstyr elektrisk. Dette for å begrense utslipp og støy for nærmiljøet.

Ved mye tørt vær vil vi støvbinde veier..

For mer informasjon ta gjerne kontakt med Braathen Landskapsentreprenør representant eller Oslo Kommune Vann-og

avløpsetaten

Kontakt person:

Mateusz Paw, Anleggsleder Infrastruktur

Tel. 46213858 Mail: mateusz@landskap.no

Kai Vegar Østnes, Prosjektleder Infrastruktur

Tel.93259717 Mail: kaivegar@landskap.no